podział przedsiębiorstw
fot.pexels.com

Każde przedsiębiorstwo jest istotnym elementem działalności gospodarki. W zależności od wielkości, wyróżniamy kilka rodzajów przedsiębiorstw. Różnią się one ilością zatrudnionych osób czy uzyskiwanymi dochodami. Z roku na rok rośnie liczba rejestracji działalności gospodarczych. W tym artykule dowiesz się na temat klasyfikacji przedsiębiorstw i jakie kryteria należy spełnić w odniesieniu do wszystkich 4 rodzajów.

Definicja przedsiębiorstwa

Na sam początek wyjaśnijmy, czym w zasadzie jest przedsiębiorstwo. W artykule 55 Kodeksu cywilnego znajdziemy wyjaśnienie pojęcia: ,,Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.’’

W tym samym artykule, pojęcie to obejmuje w szczególności:

 • Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części,
 • Własność nieruchomości lub ruchomości, a także urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • Wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • Koncesje, licencje i zezwolenia,
 • Patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • Majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • Tajemnice przedsiębiorstwa,
 • Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności.

Inaczej przedsiębiorstwo, to wyodrębniona prawnie, ekonomicznie i terytorialnie jednostka organizacyjna, która obejmuje zasoby ludzkie, finansowe oraz zasoby materialne i niematerialne. Działalnością przedsiębiorstwa jest produkcja dóbr lub usług  w celu osiągnięcia zysków, jednocześnie zaspokajając potrzeby konsumentów.

klasyfikacja przedsiębiorstw
fot.pexels.com

Podstawowy podział przedsiębiorstw

W polskim prawie istnieje podstawowy podział przedsiębiorstw ze względu na jego wielkość i osiągane dochody, zawarty w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku o Prawie Przedsiębiorców. Jest on dokonywany na podstawie danych finansowych, tj. przychodu netto i sumy bilansowej. Kim jest mikro, mały i średni przedsiębiorca?

Zaczniemy od mikro przedsiębiorstwa. Takiej nazwy użyjemy w przypadku przedsiębiorców, którzy chociaż raz w ciągu ostatnich dwóch lat spełniali jednocześnie poniższe warunki:

 • W firmie było zatrudnionych mniej niż 10 pracowników,
 • Osiągali dochód roczny ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, a także z operacji finansowych, który nie przekraczał 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu, sporządzonego w jednym roku, spośród tych 2 lat, nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro.

Z kolei mały przedsiębiorca może być zaliczany do tego podziału tylko wtedy, gdy:

 • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
 • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

W przypadku przedsiębiorców zaliczanych do tych średnich, pułap zatrudnienia i obrotów jest już znacznie wyższy:

 • Średni przedsiębiorca zatrudnia mniej niż 250 pracowników,
 • Osiąga roczne obroty netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 42 milionów euro.

Na sam koniec zostaje definicja dużego przedsiębiorstwa. Aby dany przedsiębiorca został sklasyfikowany do tego rodzaju, musi spełnić określone kryteria, nie zawarte powyżej. Dotyczy to zarówno ilości zatrudnionych osób i obrotu rocznego. Kolejnej klasyfikacji możemy dokonać na podstawie formy działalności, własności (przedsiębiorstwo państwowe lub prywatne). W tym drugim właścicielami są osoby fizyczne, spółki cywilne czy spółdzielnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here