mobbing w pracy
fot.pexels.com

Na świecie istnieją głośne przypadki mobbingu w pracy. Może on spotkać każdego pracownika. To powszechne zjawisko, które w efekcie długotrwałych działań prowadzi do tragicznych skutków. Zachowania odnoszące się do mobbingu, przybierają różnorodny charakter. Według badań z 2019 roku, w Polsce ich ofiarą padło blisko 46 % pracowników. Poznaj więcej informacji na temat pojęcia mobbingu w pracy.

Mobbing – definicja

Pojęcie mobbingu ma swoje miejsce w Kodeksie pracy. W art. 94 Kp czytamy: ,,Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.’’

Pracownik, który poddawany jest mobbingowi  w pracy, powinien zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu. Ma on obowiązek przeciwdziałać jakiemukolwiek działaniu i zachowaniu mobbingu. Co gorsza, jeśli ucierpiał on na zdrowiu, może ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy tytułem zadośćuczynienia. Identycznie wygląda sprawa w przypadku rozwiązania umowy ze względu na mobbing. Pracownik ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Jego wysokość nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

mobbing w pracy
fot.pexels.com

Jak przejawia się mobbing?

Nękanie pracownika jest zarówno w formie psychicznej, jak i fizycznej. Niekoniecznie sprawcą zastraszania jest nasz przełożony. Do coraz częstszych przypadków mobbingu w pracy dochodzi ze strony współpracowników.

Objawami mobbingu mogą być złośliwości, wyzwiska czy obraźliwe gesty. Uwagi dotyczące wyglądu, zachowania, komentarze na temat życia prywatnego – to jedne z łagodniejszych przykładów nękania w pracy. Warto na sam początek zwrócić takiej osobie uwagę i powiedzieć wprost, że nie życzymy sobie takich postępowań wobec naszej osoby.

Według danych raportu ‘’Bezpieczeństwo w pracy w Polsce’’, który został przygotowany w 2019 roku wynika, że 53 % badanych doświadczyło przemocy słownej, 39 % doświadczyło dyskryminacji, a 46 % skarży się na wykluczenie ze strony pracowników. To niepokojące dane, świadczące o rosnących przykładach mobbingu w pracy.

Ośmieszanie i upokarzanie

Nie ma to nic wspólnego z codziennymi żartami, które budują pozytywną atmosferę w firmie. Współpracownik, który ostentacyjne, przy reszcie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, wyśmiewa i wytyka błędy pracownika zachowuje się w ten sposób nieetycznie. To kolejny przykład mobbingu w pracy, który możemy zgłosić swojemu przełożonemu.

Groźby wobec pracownika

Pod tym pojęciem możemy użyć groźby, które mają związek z niewykonaniem jakieś czynności w pracy, sprzecznej z prawem lub etyką zawodową. Groźby lub szantaż nie mogą być wykonywane w stosunku do pracownika przez przełożonego lub współpracownika. Dlatego niedopuszczalne jest zwolnienie pracownika z tego powodu.

Lekceważenie, ignorowanie i izolacja pracownika

Ostatni przejaw mobbingu w pracy. Związany jest z przenoszeniem stanowiska pracy do innego pomieszczenia, utrudnianie dostępu do informacji, zakaz kontaktu z pozostałymi współpracownikami czy ostentacyjne lekceważenie go np. w zadanym pytaniu, na które brak odpowiedzi. To działań mobbingowych zaliczymy również zachowania o podtekście seksualnym.

Mobbing w pracy – zgłoś go do pracodawcy lub instytucji

Sama rozmowa z przełożonym na temat zachowania współpracownik może pomóc. Gorzej, jeśli takich działań dokonuje nasz szef. Pracownik powinien mieć udokumentowane zachowania mobbingu, świadków takich zdarzeń i złożyć skargę pisemną. Można tego dokonać na rzecz Państwowej Inspekcji Pracy. Kolejnym krokiem jest napisaniu pozwu o mobbing i złożenie go bezpośrednio w Sądzie Pracy. Osoba, która doświadczyła mobbingu musi wykazać dowody i że jej stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na działania nękania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here